Frit Iran » ﻓاﺮﺳﻲ Farsi

ﻓاﺮﺳﻲ Farsi

ما کی هستیم

ما خواهان حقوق بشر و دمکراسی و ازادی هستیم

ایرانی می خواهیم ازاد - زنده - متمدن – مترقی

ایرانی با احترام برای همدیگر

برای تفکرهای گوناگون

برای زن

ایرانی که درش کرد- ترک – بلوچ – فارس- عرب – لر و دیگر هموطنان همه برابر باشند

اتحاد و کوششمان برای ازادی – حقوق بشر و دمکراسی در ایران است

زد دیکتاتوری – مرگ – نفرت و سرکوب هستیم

ما جنبش حمایت از حقوق بشر- دمکراسی و ازادی هستیم

ما جنبش حمایت از مبارزان شجاع ایران هستیم

ما حزب یا گروه خاصی نیستیم

ما در این جنبش گرایش چپ یا راست سیاسی نداریم و نباید داشته باشیم

ما اگردمکراسی واقعی میخواهیم باید دمکرات باشیم

و ما اگر دمکراسی واقعی می خواهیم باید متحد عمل کنیم

هرکسی با هرعقیده ای – درچهارچوب دمکراسی – ازادی – حقوق بشر و ضد سرکوب خوش امده

دیکتاتوری فکر میکنه با سرکوب شدید مردم – میتونه حکومت استبداد رو برای همیشه ادامه بده

ولی ما پیروزیم

اینده ما دمکراسی

ازادی بیان

ازادی تفکر

ازادی تشکل

ازادی وبرابری زن

ازادی دینی

ازادی شخصی

ازادی پوشش

این ها همه حق مسلم ماست

وظیفه ماست که حقمان را بخواهیم و تا پیروزی پشت مردم شجاع و مبارز بایستیم

گیرم که می زنند – گیرم که می کشند – با رویش نا گزیرجوانه چه میکنند